Opinie studentów o systemie e-nauka

Opis i geneza systemu

Celem systemu jest wspomaganie opanowywania wiedzy przez studentów i uczniów. Wykorzystywanie systemu zwiększa efektywność prowadzonych działań edukacyjnych, a w szczególności powoduje szybsze opanowanie i bardziej skuteczne zapamiętywanie przekazywanej wiedzy oDodatkowe aktywnościraz umiejętności. Mają na to wpływ wykorzystane zasady gamifikacji (grywalizacji), motywujące uczących się i stymulujące ich systematyczność.

System składa się z czterech modułów:

 • Wykładowcy – generowanie pomocy dydaktycznych na podstawie przygotowanego materiału oraz wykorzystywanie ich w prowadzonej działalności dydaktycznej m.in. do śledzenia postępów w nauce;
 • Studenta – opanowywanie wiedzy i umiejętności ze sprawdzaniem osiągniętego poziomu opanowania wiedzy oraz wyrażanie swojej opinii o systemie poprzez wpisy do księgi gości i wypełnianie ankiet;
 • Administratora uczelni - zarządzanie kontami studentów i wykładowców oraz przedmiotami i edycjami przedmiotów, a także przypisywanie wykładowców do przedmiotów;
 • Administratora systemu - zarządzanie listą uczelni i szkół dostępnych w systemie poprzez ich wpisywanie, usuwanie i modyfikowanie.

Za pomocą systemu każdy z wykładowców (nauczycieli akademickich czy nauczycieli szkół dowolnego poziomu) może samodzielnie stworzyć zaprojektowane przez siebie pomoce dydaktyczne oraz wykorzystać je w prowadzonej działalności dydaktycznej.

Od 2005 roku na bazie doświadczeń w informatycznym wspomaganiu kształcenia uzyskanych przez dr hab. inż Marka Cieciurę, podczas zajęć prowadzonych w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie oraz Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, powstawały rozmaite narzędzie dydaktyczne. Byly one wykorzystywane przez kilka tysięcy studentów w czasie zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów:

 • Umiejętności akademickie,
 • Problemy społeczne i zawodowe informatyki,
 • Metody probabilistyczne,
 • Outsourcing informatyczny,

Opracowane narzędzia spowodowały znaczące podwyższenie efektywności kształcenia oraz były bardzo pozytywnie oceniane przez studentów.

Podstawą zaprojektowania tych narzędzi był pakiet Hot Potatoes uzupełniony własnym oprogramowaniem do generowania i eksploatacji krzyżówek. Wykorzystywano także system badań ankietowych LimeSurvey. Elementy te były dla poszczególnych przedmiotów oddzielnie "obudowywane" własnym oprogramowaniem w celu zintegrowania i zapewnienia rejestracji wyników. Było to bardzo pracochłonne i na dodatek wymagało specjalizowanej wiedzy informatycznej.

Zebrane doświadczenia wraz ze szczegółowym opisem zaprojektowanych narzędzi zostały opublikowane w monografii "Informatyczne wspomaganie kształcenia na przykładzie Armii Krajowej".

Opracowane narzędzia spowodowały znaczące podwyższenie efektywności kształcenia oraz były bardzo pozytywnie oceniane przez studentów. Było to powodem opracowania niniejszego systemu.

Pierwsza wersja systemu powstała w 2010 roku.

Pomoce dydaktyczne

W systemie dostępne są trzy rodzaje pomocy dydaktycznych:

Krzyżówki

Zadania z lukami

Testy jednokrotnego wyboru

Na zamówienie możliwe jest uzupełnienie pomocy dydaktycznych o:

Podlinkowane przykłady dotyczą przedmiotu "Umiejętności akademickie" i pochodzą z poprzedniej wersji systemu opracowanej z wykorzystaniem pakietu Hot Potatoes.

Możliwe jest obliczanie w trybie Egzaminowania dla każdego elementu składowego każdej pomocy:

 • frakcji braku odpowiedzi;
 • wskaźnika łatwości;
 • współczynnika korelacji punktowo-dwuseryjnej do oceny mocy różnicującej;

oraz ocena rzetelności każdej pomocy wykorzystując współczynnik 20 Kudera-Richardsona.

Tryby

Pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystywane w trzech trybach:

Nauka

Wspomaga opanowanie wiedzy i umiejętności

 • przy rozwiązywaniu zadań nie ma ograniczeń na czas rozwiązywania
 • jest możliwe skorzystanie z ustalanej liczby podpowiedzi w różnej postaci:
  • krzyżówki i zadania z lukami - kolejne litery hasła
  • testy - odrzucanie błędnych odpowiedzi
 • możliwe jest też podawanie podpowiedzi w postaci odnośników do informacji wyjaśniających, np. filmów na YouTube, czy opisów w Wikipedii.
 • możliwe jest wielokrotnego sprawdzanie poprawności udzielanych odpowiedzi
 • układ zadań nie ulega zmianie, ale w testach odpowiedzi są podawane w kolejności losowej
 • rozwiązujący mają możliwość zapamiętania udzielonych odpowiedzi oraz kontynuacji procesu nauki po przerwie

Tryb ten nie musi być stosowany, a zamiast niego można udostępniać przygotowane materiały w postaci elektronicznej w formie prezentacji, ebooków, audiobooków czy własnych opracowań.

Samosprawdzanie

Umożliwia sprawdzenie opanowanego poziomu wiedzy i umiejętności

 • przed udostępnieniem systemu dla każdej pomocy określa się okres preferowanej nauki
 • w każdym momencie możliwe jest określenie okresu "Happy hours"
 • przy rozwiązywaniu zadań jest ograniczony czas rozwiązywania
 • skorzystanie z podpowiedzi nie jest możliwe
 • sprawdzanie poprawności możliwe jest tylko jednokrotnie
 • układ zadań jest losowy w celu możliwe kompletnego opanowania wiedzy i umiejętności, postać zadań przy każdorazowym wywołaniu jest różna
  • hasła w krzyżówce sa rozmieszczone w szablonie o losowanej postaci
  • części zadań z lukami rozmieszczone są w losowanej kolejności
  • kolejność pytań w teście jest losowana, jak również możliwe odpowiedzi

Egzaminowanie

Zapewnie przeprowadzanie egzaminów W egzaminowaniu wykorzystywane są trzy rodzaje pomocy dydaktycznych w których wykorzystuje się wybrane hasła i pytania z opracowanych pomocy dydaktycznych.

 • system umożliwia skonfigurowanie egzaminu poprzez podanie wykorzytywanych pomocy oraz zasady wystawiania ocen
 • podczas egzaminu zbierane są prognozy dot. wystawianych ocen: przed rozpoczęciem egzaminu oraz po rozwiązaniu ostatniego zadania
 • zadania są wyświetlanie w kolejności losowej
 • układ zadań jest losowy
 • przy rozwiązywaniu zadań jest ograniczony czas rozwiązywania
 • skorzystanie z podpowiedzi nie jest możliwe
 • sprawdzanie poprawności możliwe jest tylko jednokrotnie

Zadania egzaminacyjne tworzone są poprzez wybór haseł z wszystkich krzyżówek, stwierdzeń z zadań z lukami oraz pytań z testów. Możliwe jest ich korygowanie i uzupełnianie.

Systematyczne korzystanie z systemu stymulowane jest poprzez:

 • wprowadzenie okresów preferowanego opanowywania wiedzy (dla każdej pomocy podany jest okres w którym rejestrowane są wyniki w wysokości uzyskanej, poza tym okresem jest rejestrowane jest jedynie 50% uzyskanego wyniku. Możliwe jest wprowadzanie dla poszczególnych pomocy okresów w których rejestrowane jest 75% uzyskanego wyniku)
 • monitorowanie trybu NAUKA: częstości korzystania z pomocy, uzyskanych wyników oraz wysyłanie e-maili aktywizujących
 • monitorowane trybu SAMOSPRAWDZANIE: zarejestrowane wyniki oraz wysyłanie e-maili przypominających o rozpoczęciu oraz zbliżaniu się do końca okresów preferowanych (możliwe jest także wysyłanie SMS-ów)

Informacje uzupełniające

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych

Pomoce dydaktyczne mogą być przygotowywane na dwa sposoby:

 • wpisywanie treści poszczególnych pomocy przy pomocy klawiatury
 • import przygotowanych treści w ustalonym formacie

Przygotowane pomoce można wykorzystywać w trybie NAUKA i trybie SAMOSPRAWDZANIE. Dla trybu SAMOSPRAWDZANIE należy jedynie dodatkowo określić dopuszczalne czasy udzielania odpowiedzi oraz okresy preferowanej nauki.

Przy tworzeniu testów można wybrać jedną z dwóch zasad udzielania odpowiedzi w pytaniach testowych:

 • wszystkie jednakowo
 • zależnie od liczby odpowiedzi

oraz określić czy będą przyznawane punkty ujemne za błędne odpowiedzi i ewentualnie podać jaki będzie % punktów odejmowanych za błędną odpowiedź.

Podczas przygotowywania pomocy można wykorzystywać szereg ułatwień, m.in. ergonomiczne zaznaczanie luk czy kopiowanie możliwych odpowiedzi w testach jednokrotnego wyboru. Pomoce dydaktyczne dostępne w trybie EGZAMINOWANIE są automatycznie generowane na podstawie pomocy z trybu NAUKA.

Materiały dodatkowe

Takie materiały są istotnym elementem systemu dla każdego przedmiotu. Przykładowo dla przedmiotu „Statystyka” zawierają następujące informacje:

Narzędzia komunikacji

System umożliwia zbieranie opinii, uwag i propozycji korzystających z systemu studentów i uczniów. Służą do tego:

 • księga gości,
 • ankieta o przedmiocie,
 • ankieta o portalu,
 • ankieta o wykładach,
 • formularz kontaktowy

Przy rejestrowaniu opinii w postaci wpisów do księgi gości oraz odpowiedzi na pytania ankiet zapewniona jest anonimowość ich autorów poprzez oddzielenie danych o tożsamości ankietowanych od ich opinii.

Możliwe jest zamieszczanie ogłoszeń przez wykładowców z rozesłaniem do studentów pocztą elektroniczną.

Dodatkowe aktywności

W systemie możliwe jest zdefiniowanie dodatkowych aktywności studentów i uczniów korzystających z systemu oraz rejestrowanie ich ocen. Aktywności te obejmują: wejściówki – sprawdzanie wiedzy przekazanej na poprzednich zajęciach i zejściówki – sprawdzanie wiedzy przekazanej na bieżących zajęciach, ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne, referowanie określonych zagadnień, wykonywane zadania domowe, zgłaszane uwagi i propozycje itp.

Stworzono możliwość automatycznego rejestrowania odpowiedzi ze sprawdzianów testowych przeprowadzanych w ramach wejściówek i zejściówek z wykorzystaniem smartfonów.

Generowanie propozycji ocen

Możliwe jest wykorzystanie systemu do parametryzowanego generowania propozycji ocen opanowania wiedzy z poszczególnych przedmiotów na podstawie zarejestrowanej aktywności mierzonej: wynikami samosprawdzania wiedzy pomocami dydaktycznymi, narzędzi komunikacji oraz innych aktywności. W systemie możliwe jest określenie zasad przyznawania wirtualnych odznak: złotych, srebrnych i brązowych za wyróżniane aktywności oraz określenie na tej podstawie zasad wystawiania ocen. Możliwe jest także generowanie dyplomów potwierdzających przyznanie odznak.
Te możliwości systemu zilustrowao poniżej.

Schemat1

Schemat2

Opracowanie wersji angielskojęzycznej systemu

Wygenerowanie takiej wersji obejmuje po przetłumaczeniu wygenerowanie w języku angielskim:

 • interfejsu
 • krzyżówek
 • zadań z lukami
oraz zapewnienie automatycznego tłumaczenia na język angielski:
 • informacji tekstowych
 • pytań testowych
tak jak to zrealizowano w przewodnikach turystyczno-edukacyjnych, np. Groby harcerzy w Warszawie. Opracowane w taki sposób cytaty dla przedmiotu „Statystyka” udostępniono powyżej.

Niniejsza wersja powstała w 2017 roku z wykorzystaniem platformy .NET, języka C# oraz bazy danych Microsoft SQL Server następnie była wielokrotnie rozszerzana. Aktualnie system jest wykorzystywany w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

W tym momencie są dostępne edycje systemu dla 6 przedmiotów, składające się z:

 • 118 pomocy dydaktycznych, które zawierają 2027 haseł i pytań
 • 74 zejściówek i wejściówek, które zawierają 228 pytań i zadań

Szczegóły podano w poniższej tabeli.:

Lp Przedmiot Pomoce dydaktyczne (hasła/pytania) ZE i WE
Krzyżówki Luki Testy Razem
1. Umiejętności akademickie 2 (40) 6 (60) 2 (24) 10 (124) 6 (24)
2. Metody probabilistyczne 4 (139) 28 (385) 3 (84) 35 (608) 19 (57)
3. Statystyka 4 (68) 22 (293) 4 (684) 30 (427) 23 (69)
4. Problemy społeczne i zawodowe informatyki 5 (217) 8 (179) 3 (97) 16 (493) 10 (30)
5. Podstawy e-learningu 1 (31) 9 (123) 1 (28) 11 (182) 7 (21)
6. Outsourcing informatyczny 4 (67) 8 (80) 4 (46) 16 (193) 9 (27)
Razem 20 (562) 81 (1120) 17 (345) 118 (2027) 74 (228)