Opinie studentów o systemie e-nauka

Lp Przedmiot Pomoce dydaktyczne (Hasła i pytania)
Krzyżówki Luki Testy Razem
1. Umiejętności akademickie 5 (299) 16 (320) 3 (53) 24 (672)
2. Metody probabilistyczne 4 (139) 28 (385) 3 (84) 35 (608)
3. Problemy społeczne i zawodowe informatyki 5 (217) 8 (179) 3 (97) 15 (493)
4. Podstawy e-learningu 1 (31) 9 (123) 1 (28) 11 (182)
5. Outsourcing informatyczny 4 (67) 8 (80) 4 (46) 16 (193)
Razem 19 (753) 69 (1087) 14 (308) 102 (2148)

Pomoce dydaktyczne

W systemie dostępne są trzy rodzaje pomocy dydaktycznych:

Krzyżówki

Zadania z lukami

Testy jednokrotnego wyboru

Na zamówienie możliwe jest uzupełnienie pomocy dydaktycznych o:

Podlinkowane przykłady dotyczą "Historii Armii Krajowej".

Możliwe jest obliczanie w trybie Egzaminowania dla każdego elementu składowego każdej pomocy:

 • frakcji braku odpowiedzi;
 • wskaźnika łatwości;
 • współczynnika korelacji punktowo-dwuseryjnej do oceny mocy różnicującej;

oraz ocena rzetelności każdej pomocy wykorzystując współczynnik 20 Kudera-Richardsona.

Tryby

Pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystywane w trzech trybach:

Nauka

Wspomaga opanowanie wiedzy i umiejętności

 • przy rozwiązywaniu zadań nie ma ograniczeń na czas rozwiązywania
 • jest możliwe skorzystanie z ustalanej liczby podpowiedzi w różnej postaci:
  • krzyżówki i zadania z lukami - kolejne litery hasła
  • testy - odrzucanie błędnych odpowiedzi
 • Możliwe jest też podawanie podpowiedzi w postaci odnośników do informacji wyjaśniających, np. filmów na YouTube, czy opisów w Wikipedii.
 • możliwe jest wielokrotnego sprawdzanie poprawności udzielanych odpowiedzi
 • układ zadań nie ulega zmianie, ale w testach odpowiedzi są podawane w kolejności losowej
 • rozwiązujący mają możliwość zapamiętania udzielonych odpowiedzi oraz kontynuacji procesu nauki po przerwie

Tryb ten nie musi być stosowany, a zamiast niego można udostępniać przygotowane materiały w postaci elektronicznej w formie prezentacji, ebooków, audiobooków czy własnych opracowań.

Samosprawdzanie

Umożliwia sprawdzenie opanowanego poziomu wiedzy i umiejętności

 • przed udostępnieniem systemu dla każdej pomocy określa się okres preferowanej nauki
 • w każdym momencie możliwe jest określenie okresu "Happy hours"
 • przy rozwiązywaniu zadań jest ograniczony czas rozwiązywania
 • skorzystanie z podpowiedzi nie jest możliwe
 • sprawdzanie poprawności możliwe jest tylko jednokrotnie
 • układ zadań jest losowy w celu możliwe kompletnego opanowania wiedzy i umiejętności, postać zadań przy każdorazowym wywołaniu jest różna
  • hasła w krzyżówce sa rozmieszczone w szablonie o losowanej postaci
  • części zadań z lukami rozmieszczone są w losowanej kolejności
  • kolejność pytań w teście jest losowana, jak również możliwe odpowiedzi

Egzaminowanie

Zapewnie przeprowadzanie egzaminów W egzaminowaniu wykorzystywane są trzy rodzaje pomocy dydaktycznych w których wykorzystuje się wybrane hasła i pytania z opracowanych pomocy dydaktycznych.

 • system umożliwia skonfigurowanie egzaminu poprzez podanie wykorzytywanych pomocy oraz zasady wystawiania ocen
 • podczas egzaminu zbierane są prognozy dot. wystawianych ocen: przed rozpoczęciem egzaminu oraz po rozwiązaniu ostatniego zadania
 • zadania są wyświetlanie w kolejności losowej
 • układ zadań jest losowy
 • przy rozwiązywaniu zadań jest ograniczony czas rozwiązywania
 • skorzystanie z podpowiedzi nie jest możliwe
 • sprawdzanie poprawności możliwe jest tylko jednokrotnie

Zadania egzaminacyjne tworzone są poprzez wybór haseł z wszystkich krzyżówek, stwierdzeń z zadań z lukami oraz pytań z testów. Możliwe jest ich korygowanie i uzupełnianie.

Systematyczne korzystanie z systemu stymulowane jest poprzez:

 • wprowadzenie okresów preferowanego opanowywania wiedzy (dla każdej pomocy podany jest okres w którym rejestrowane są wyniki w wysokości uzyskanej, poza tym okresem jest rejestrowane jest jedynie 50% uzyskanego wyniku. Możliwe jest wprowadzanie dla poszczególnych pomocy okresów w których rejestrowane jest 75% uzyskanego wyniku)
 • monitorowanie trybu NAUKA: częstości korzystania z pomocy, uzyskanych wyników oraz wysyłanie e-maili aktywizujących
 • monitorowane trybu SAMOSPRAWDZANIE: zarejestrowane wyniki oraz wysyłanie e-maili przypominających o rozpoczęciu oraz zbliżaniu się do końca okresów preferowanych (możliwe jest także wysyłanie SMS-ów)

informacje Uzupełniające

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych

Pomoce dydaktyczne mogą być przygotowywane na dwa sposoby:

 • wpisywanie treści poszczególnych pomocy przy pomocy klawiatury
 • import przygotowanych treści w ustalonym formacie

Przygotowane pomoce można wykorzystywać w trybie NAUKA i trybie SAMOSPRAWDZANIE. Dla trybu SAMOSPRAWDZANIE należy jedynie dodatkowo określić dopuszczalne czasy udzielania odpowiedzi oraz okresy preferowanej nauki.

Przy tworzeniu testów można wybrać jedną z dwóch zasad udzielania odpowiedzi w pytaniach testowych:

 • wszystkie jednakowo
 • zależnie od liczby odpowiedz

oraz określić czy będą przyznawane punkty ujemne za błędne odpowiedzi i ewentualnie podać jaki będzie % punktów odejmowanych za błędną odpowiedź.

Podczas przygotowywania pomocy można wykorzystywać szereg ułatwień, m.in. ergonomiczne zaznaczanie luk czy kopiowanie możliwych odpowiedzi w testach jednokrotnego wyboru. Pomoce dydaktyczne dostępne w trybie EGZAMINOWANIE są automatycznie generowane na podstawie pomocy z trybu NAUKA.

Narzędzia komunikacji

System umożliwia zbieranie opinii, uwag i propozycji korzystających z systemu studentów i uczniów. Służą do tego:

 • księga gości,
 • ankieta o przedmiocie,
 • ankieta o portalu,
 • ankieta o wykładach,
 • formularz kontaktowy

Przy rejestrowaniu opinii w postaci wpisów do księgi gości oraz odpowiedzi na pytania ankiet zapewniona jest anonimowość ich autorów poprzez oddzielenie danych o tożsamości ankietowanych od ich opinii.

Możliwe jest zamieszczanie ogłoszeń przez wykładowców z rozesłaniem do studentów pocztą elektroniczną.

Dodatkowe aktywności

W systemie możliwe jest zdefiniowanie dodatkowych aktywności studentów i uczniów korzystających z systemu oraz rejestrowanie ich ocen. Aktywności te mogą obejmować: wejściówki – sprawdzanie wiedzy przekazanej na poprzednich zajęciach i zejściówki – sprawdzanie wiedzy przekazanej na bieżących zajęciach, ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne, referowanie określonych zagadnień, wykonywane zadania domowe, zgłaszane uwagi i propozycje itp.

Przewiduje się możliwość automatycznego rejestrowania odpowiedzi ze sprawdzianów testowych przeprowadzanych w ramach wejściówek i zejściówek z wykorzystaniem smartfonów.

Generowanie propozycji ocen

Możliwe jest wykorzystanie systemu do parametryzowanego generowania propozycji ocen opanowania wiedzy z poszczególnych przedmiotów na podstawie zarejestrowanej aktywności mierzonej: wynikami samosprawdzania wiedzy pomocami dydaktycznymi, narzędzi komunikacji oraz innych aktywności. W systemie możliwe jest określenie zasad przyznawania wirtualnych odznak: złotych, srebrnych i brązowych za wyróżniane aktywności oraz określenie na tej podstawie zasad wystawiania ocen. Możliwe jest także generowania dyplomów potwierdzających przyznanie odznak.